welcome@newcultureinstitute.pl | +48 602-206-524 | +48 664-000-857

Jaką wartość dostarczamy?

Poznaj nasze produkty i styl naszej pracy

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym, przy rosnącej potrzebie innowacyjności oraz w obliczu wyzwań związanych z oczekiwaniami pracowników i klientów, kreowanie zdrowej i inspirującej kultury pracy obecnie nie jest opcją, a koniecznością warunkującą rozwój każdej firmy. Zwiększenie efektywności wymaga kultury, która nieustannie wyzwala zaangażowanie pracowników. Aby osiągnąć długoterminowo wzrost wyników konieczne jest stworzenie stymulującego środowiska pracy, które zaangażuje pracowników na wszystkich poziomach organizacji.

Kluczem do tworzenia takiego środowiska pracy jest jakość przywództwa i postawa oraz umiejętności menadżerów.
Dlatego skupiamy się na doskonaleniu jakości przywództwa.

We współpracy dbamy o dostarczenie najwyższej wartości dla naszego Klienta. Komponujemy każdorazowo unikalny zestaw metod i narzędzi pracy umożliwiający osiągnięcie największych możliwych korzyści. W zależności od ustalonych celów sięgamy po sprawdzone rozwiązania z obszaru szczupłego zarządzania, myślenia projektowego, nowatorskich modeli organizacji turkusowych czy wartości i praktyk przywództwa służebnego. Dla uzyskania najlepszych rezultatów zawsze rekomendujemy pracę na poziomie liderów, zespołów oraz organizacji. Wspieramy naszych Klientów na wszystkich etapach zmiany – w diagnozie, projektowaniu i wdrożeniu.

ROZWIJAMY
autentyczne
przywództwo

BUDUJEMY
skuteczne
zespoły

ZWIĘKSZAMY
efektywność
organizacji

Rozwijamy autentyczne przywództwo

Wierzymy, że kluczem do budowania środowiska sprzyjającego osiąganiu wyników są postawa i umiejętności liderów. Dlatego pracujemy z liderami nad zwiększaniem samoświadomości, wzmocnieniem kompetencji oraz dostarczamy sprawdzone i skuteczne praktyki i narzędzia zarządzania. Realizujemy wsparcie dla liderów, którzy wchodzą w nową rolę, zwiększają zakres odpowiedzialności, mają potrzebę podniesienia swojej skuteczności lub dalszego doskonalenia umiejętności.

Naszym głównym celem jest promowanie i wdrażanie w organizacjach kultury opartej na wartościach Przywództwa Służebnego.

Warsztaty
LIDER JUTRA

Oferujemy warszaty oparte na idei Przywództwa Służebnego, które:

Warsztaty
z praktyk i narzędzi zarządzania

Prowadzimy warsztaty dla menadżerów czerpiące głównie z koncepcji szczupłego zarządzania, które:

Indywidualna praca

Pracujemy z menadżerami wspierając ich na drodze do doskonałości, poprzez:

Budujemy skuteczne zespoły

W pracy z zespołami korzystamy głównie z metody facylitacji, która polega na angażowaniu zespołu w wypracowywanie rozwiązań biznesowych, planów działania, zasad współpracy. Metoda ta pozwala wykorzystać potencjał zespołu oraz zwiększa motywację do wdrażania wypracowanych rozwiązań. Dostarczamy również autorskie warsztaty, których celem jest wzmocnienie współpracy, porozumienia w zespole oraz budowanie kultury współodpowiedzialności.

Warsztaty z porozumienia i współpracy

Dzięki temu warsztatowi członkowie zespołów:

Warsztaty budujące świadomość roli biznesowej w organizacji

Dzięki temu warsztatowi:

Facylitacja pracy grupy wokół konkretnych wyzwań biznesowych

W ramach prowadzonych sesji facylitacji, dzięki zastosowaniu angażujących metod pracy, dostarczamy uzgodniony ze sponsorem cel biznesowy, którym może być na przykład:

Zwiększamy efektywność organizacji

W pracy nad podniesieniem skuteczności działania organizacji wychodzimy od diagnozy obecnej sytuacji w firmie. Analizujemy model organizacji, styl przywództwa, system zarządzania wynikami, efektywność procesów oraz stopień zorientowania na klienta. Diagnozujemy kulturę pracy, analizując poziom zaangażowania i motywacji pracowników, ich identyfikację ze strategią, celami biznesowymi i wartościami firmy. 

Określamy wspólnie z klientem cele i oczekiwane rezultaty, a następnie wypracowujemy niezbędne zmiany w sposobie funkcjonowania organizacji i wdrażamy je we współpracy z Klientem.

Diagnoza efektywności organizacji

Program wdrożenia kultury szczupłego zarządzania

Program wdrożenia modelu przywództwa służebnego

Jesteśmy partnerem dla organizacji, które chcą budować kulturę opartą na dzieleniu się, wspieraniu i służeniu innym.
Wierzymy, że taka kultura umożliwia osiąganie wyjątkowych wyników biznesowych.
Wspólnie z klientem:

Jeśli chcesz z nami doskonalić swoją organizację,
zapraszamy do kontaktu