Jaką wartość dostarczamy?

Poznaj nasze produkty i styl naszej pracy

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym, przy rosnącej potrzebie innowacyjności oraz w obliczu wyzwań związanych z oczekiwaniami pracowników i klientów, kreowanie zdrowej i inspirującej kultury pracy obecnie nie jest opcją, a koniecznością warunkującą rozwój każdej firmy. Zwiększenie efektywności wymaga kultury, która nieustannie wyzwala zaangażowanie pracowników. Aby osiągnąć długoterminowo wzrost wyników konieczne jest stworzenie stymulującego środowiska pracy, które zaangażuje pracowników na wszystkich poziomach organizacji.

Kluczem do tworzenia takiego środowiska pracy jest jakość przywództwa i postawa oraz umiejętności menadżerów.
Dlatego skupiamy się na doskonaleniu jakości przywództwa.

We współpracy dbamy o dostarczenie najwyższej wartości dla naszego Klienta. Komponujemy każdorazowo unikalny zestaw metod i narzędzi pracy umożliwiający osiągnięcie największych możliwych korzyści. W zależności od ustalonych celów sięgamy po sprawdzone rozwiązania z obszaru szczupłego zarządzania, myślenia projektowego, nowatorskich modeli organizacji turkusowych czy wartości i praktyk przywództwa służebnego. Dla uzyskania najlepszych rezultatów zawsze rekomendujemy pracę na poziomie liderów, zespołów oraz organizacji. Wspieramy naszych Klientów na wszystkich etapach zmiany – w diagnozie, projektowaniu i wdrożeniu.

ROZWIJAMY
autentyczne
przywództwo

 • Warsztaty dla menadżerów LIDER JUTRA bazujące na modelu i wartościach przywództwa służebnego
 • Warszaty z praktyk i narzędzi zarządzania wspierających menadżera w pracy z zespołem
 • Indywidualna praca z menadżerami

BUDUJEMY
skuteczne
zespoły

 • Warsztaty z porozumienia i współpracy
 • Warsztaty budujące świadomość roli biznesowej w organizacji
 • Facylitacja pracy grupy wokół konkretnych wyzwań biznesowych

ZWIĘKSZAMY
efektywność
organizacji

 • Diagnoza efektywności organizacji
 • Program wdrożenia kultury szczupłego zarządzania
 • Program wdrożenia modelu przywództwa służebnego

Rozwijamy autentyczne przywództwo

Wierzymy, że kluczem do budowania środowiska sprzyjającego osiąganiu wyników są postawa i umiejętności liderów. Dlatego pracujemy z liderami nad zwiększaniem samoświadomości, wzmocnieniem kompetencji oraz dostarczamy sprawdzone i skuteczne praktyki i narzędzia zarządzania. Realizujemy wsparcie dla liderów, którzy wchodzą w nową rolę, zwiększają zakres odpowiedzialności, mają potrzebę podniesienia swojej skuteczności lub dalszego doskonalenia umiejętności.

Naszym głównym celem jest promowanie i wdrażanie w organizacjach kultury opartej na wartościach Przywództwa Służebnego.

Warsztaty
LIDER JUTRA

Oferujemy warszaty oparte na idei Przywództwa Służebnego, które:

 • zwiększają samoświadomość liderów w kontekście własnej motywacji, wartości, przekonań
 • kształtują postawę i zaangażowanie
 • inspirują do odkrycia własnej misji, intencji, mocnych i słabych stron
 • pomagają opracować indywidualny plan samorozwoju
 • pozwalają popatrzeć szerzej na swoją rolę w kontekście odpowiedzialności za rozwój i dobrostan innych ludzi

Warsztaty
z praktyk i narzędzi zarządzania

Prowadzimy warsztaty dla menadżerów czerpiące głównie z koncepcji szczupłego zarządzania, które:

 • pomagają ustrukturyzować pracę indywidualną i zespołową
 • uczą patrzenia na efektywność przez pryzmat eliminowania marnotrawstw
 • dostarczają praktyczną wiedzę na temat sprawdzonych narzędzi wspierających zarządzanie
 • zaszczepiają postawę dążącą do ciągłego doskonalenia
 • pozwalają skorzystać z doświadczeń najskuteczniej działających firm

Indywidualna praca

Pracujemy z menadżerami wspierając ich na drodze do doskonałości, poprzez:

 • indywidualną diagnozę mocnych i słabych stron
 • pracę w procesie rozwojowym wykorzystującą mentoring, coaching, superwizje
 • indywidualny proces wdrażania praktyk i narzędzi zarządzania w oparciu o koncepcję szczupłego zarządzania lub przywództwa służebnego

Budujemy skuteczne zespoły

W pracy z zespołami korzystamy głównie z metody facylitacji, która polega na angażowaniu zespołu w wypracowywanie rozwiązań biznesowych, planów działania, zasad współpracy. Metoda ta pozwala wykorzystać potencjał zespołu oraz zwiększa motywację do wdrażania wypracowanych rozwiązań. Dostarczamy również autorskie warsztaty, których celem jest wzmocnienie współpracy, porozumienia w zespole oraz budowanie kultury współodpowiedzialności.

Warsztaty z porozumienia i współpracy

Dzięki temu warsztatowi członkowie zespołów:

 • lepiej się rozumieją i współpracują ze sobą
 • uczą się efektywniej komunikować i dostrzegać potrzeby drugiej strony
 • wypracowują zasady działania wewnątrz zespołu
 • lepiej rozumieją i identyfikują się z celem wspólnych działań na rzecz organizacji

Warsztaty budujące świadomość roli biznesowej w organizacji

Dzięki temu warsztatowi:

 • pomagamy budować kulturę współodpowiedzialności za realizację celów
 • wzmacniamy sprawczość, decyzyjność, odpowiedzialność i zaangażowanie zespołów w rozwój biznesu
 • zwiększamy zrozumienie wzajemnych ról w łańcuchu tworzenia wartości w organizacji
 • pomagamy wypracować zasady i strategię działania jednostek w ramach pełnionych ról w organizacji

Facylitacja pracy grupy wokół konkretnych wyzwań biznesowych

W ramach prowadzonych sesji facylitacji, dzięki zastosowaniu angażujących metod pracy, dostarczamy uzgodniony ze sponsorem cel biznesowy, którym może być na przykład:

 • wypracowanie rozwiązania istniejącego problemu
 • opracowanie strategii lub planu działania
 • wykreowanie innowacyjnych pomysłów i sposobów działania
 • zaproponowanie optymalizacji w realizowanych procesach

Zwiększamy efektywność organizacji

W pracy nad podniesieniem skuteczności działania organizacji wychodzimy od diagnozy obecnej sytuacji w firmie. Analizujemy model organizacji, styl przywództwa, system zarządzania wynikami, efektywność procesów oraz stopień zorientowania na klienta. Diagnozujemy kulturę pracy, analizując poziom zaangażowania i motywacji pracowników, ich identyfikację ze strategią, celami biznesowymi i wartościami firmy. 

Określamy wspólnie z klientem cele i oczekiwane rezultaty, a następnie wypracowujemy niezbędne zmiany w sposobie funkcjonowania organizacji i wdrażamy je we współpracy z Klientem.

Diagnoza efektywności organizacji

 • diagnozujemy organizacje pod kątem standardów pracy, stylu przywództwa i efektywności działania.
 • dostarczamy Klientowi kompleksowy raport uwzględniający ocenę dojrzałości organizacji w kluczowych wymiarach (zarządzanie wynikami, efektywność procesów, przywództwo, zasoby, model organizacyjny) co daje wartościowy wkład do podejmowania decyzji zarządczych.
 • wskazujemy główne dźwignie do podniesienia efektywności oraz rekomendujemy kierunki zmian i usprawnień.
 • inspirujemy do innego spojrzenia na dotychczasowe sposoby działania.

Program wdrożenia kultury szczupłego zarządzania

 • projektujemy efektywne procesy, narzędzia i modele organizacyjne w celu zwiększenia skuteczności realizacji celów biznesowych.
 • w oparciu o stan wyjściowy wytyczamy kierunek zmian i cele do osiągnięcia.
 • proponujemy rozwiązania i narzędzia najlepiej adresujące potrzeby Klienta.
 • program niezbędnych zmian w zakresie funkcjonowania organizacji wypracowujemy z menadżerami i pracownikami w trybie warsztatowym.
 • towarzyszymy Klientowi w implementacji dbając o zbudowanie stabilnego systemu utrzymania zmiany.
 • wykorzystujemy najlepsze standardy pracy wywodzące się z systemu szczupłego zarządzania.

Program wdrożenia modelu przywództwa służebnego

Jesteśmy partnerem dla organizacji, które chcą budować kulturę opartą na dzieleniu się, wspieraniu i służeniu innym.
Wierzymy, że taka kultura umożliwia osiąganie wyjątkowych wyników biznesowych.
Wspólnie z klientem:

 • pracujemy nad wytyczeniem wizji
 • identyfikujemy i określamy wartości
 • opracowujemy plan wdrożenia zmiany i komunikację
 • wspólnie z zarządem i menadżerami pracujemy nad budowaniem i wzmacnianiem pożądanej kultury

Jeśli chcesz z nami doskonalić swoją organizację,
zapraszamy do kontaktu